สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประกาศ สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู เรื่องขอความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องใช้ สิ่งของ ของสะสม ของไทยโบราณ

ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู มีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ของสะสม ของไทยโบราณ มาจัดแสดง ณ ศูนย์สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู เพื่อให้การอนุรักษ์วัฒณธรรมประเพณีท้องถิ่นและแสดงออกของท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ของสะสม ของไทยโบราณ โดยให้บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลกดุชมภู ในวัน เวลา ราชการ ทั้งนี้เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ติดต่อประสานงาน กองการศึกษา...

[ 10-01-2566 ] Hits:987

ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ใช้รถ ใช้ถนน ณ จุดตรวจ-จุดบริการประชาชน จุดหลัก หน้าศูนย์ อปพร.

 วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ใช้รถ ใช้ถนน ณ จุดตรวจ-จุดบริการประชาชน จุดหลัก หน้าศูนย์ อปพร. บ้านยอดดอนชี ม.1 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}new year checkpoint 65{/gallery}

[ 03-01-2566 ] Hits:14

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565

 วันที่ 23 ธันวาคม 2565. เวลา 09.30 น.นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กุดชมภู ครบองค์ประชุม โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร...

[ 23-12-2565 ] Hits:9

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Plan meeting 21 December{/gallery}

[ 21-12-2565 ] Hits:14

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แก่งไฮ

       แก่งไฮ บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร 9 กิโลเมตร แก่งไฮ เป็นแก่งหิน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ ที่อยู่ในลำห้วยกว้าง ที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร น้ำในลำห้วยกว้าง จะไหลลงสู่แม่น้ำมูล ซึ่งจะสามารถมองเห็นลานหินได้ในฤดูแล้ง และฤดูฝน มีน้ำใสสะอาด มองเห็นลานหินได้สวยงาม มีสภาพเป็นธรรมชาติร่มรื่น...

[ 01-11-2564 ] Hits:1040

แก่งไก่เขี่ย

       แก่งไก่เขี่ย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความสำคัญ แก่งไก่เขี่ย ลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ตั้งขวางลำน้ำมูล ห่างจากแก่ง ไปทางทิศใต้ประมาณ 3,000 เมตรแก่งไก่เขี่ย จะเห็นได้ในหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี

[ 01-11-2564 ] Hits:704

วัดสระปทุมมาลัย

       วัดสระปทุมมาลัย เป็นวัดราษฎร์ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-11-2564 ] Hits:630

Error: No articles to display

"ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี

       "ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของตำบลกุดชมภู คือ การตักบาตรข้าวเหนียว ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อน ๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย แบบชนบท และงดงาม

[ 01-03-2565 ] Hits:191

การบริหารจัดการองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชนบ้านดอนสำราญ

       บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู มีภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน ที่สำคัญ เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตร ทำกิจกรรมในด้านการเกษตร การส่งเสริมรายได้เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น เป็นภูมิปัญญาที่ของท้องถิ่น ชุมชน แลสามารถนำมาประกอบอาชีพได้

[ 01-03-2565 ] Hits:376

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ