Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

เปิดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนันตำบลกุดชมภู และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Health risk group 1{/gallery}

[ 07-07-2565 ] Hits:53

เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน {gallery}clean up 5 july{/gallery}

[ 05-07-2565 ] Hits:33

ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล คลินิกการแพทย์แผนไทย

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565. เวลา 11.00 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และงานส่งเสริมสุภาพเทศบาลร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ร่วมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล คลินิกการแพทย์แผนไทย เลขที่ 146 หมู่ที่ 2 บ้านคำเม็ก ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}check hospital standards{/gallery}

[ 04-07-2565 ] Hits:26

โครงการส่งเสริมสุขภาพและการตรวจประเมิน IQ เด็ก 3-15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการตรวจประเมิน IQ เด็ก 3-15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 โอกาสนี้ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนันตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู...

[ 04-07-2565 ] Hits:28

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แก่งไฮ

       แก่งไฮ บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร 9 กิโลเมตร แก่งไฮ เป็นแก่งหิน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ ที่อยู่ในลำห้วยกว้าง ที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร น้ำในลำห้วยกว้าง จะไหลลงสู่แม่น้ำมูล ซึ่งจะสามารถมองเห็นลานหินได้ในฤดูแล้ง และฤดูฝน มีน้ำใสสะอาด มองเห็นลานหินได้สวยงาม มีสภาพเป็นธรรมชาติร่มรื่น...

[ 01-11-2564 ] Hits:764

แก่งไก่เขี่ย

       แก่งไก่เขี่ย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความสำคัญ แก่งไก่เขี่ย ลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ตั้งขวางลำน้ำมูล ห่างจากแก่ง ไปทางทิศใต้ประมาณ 3,000 เมตรแก่งไก่เขี่ย จะเห็นได้ในหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี

[ 01-11-2564 ] Hits:403

วัดสระปทุมมาลัย

       วัดสระปทุมมาลัย เป็นวัดราษฎร์ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-11-2564 ] Hits:526

Error: No articles to display

"ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี

       "ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของตำบลกุดชมภู คือ การตักบาตรข้าวเหนียว ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อน ๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย แบบชนบท และงดงาม

[ 01-03-2565 ] Hits:137

การบริหารจัดการองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชนบ้านดอนสำราญ

       บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู มีภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน ที่สำคัญ เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตร ทำกิจกรรมในด้านการเกษตร การส่งเสริมรายได้เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น เป็นภูมิปัญญาที่ของท้องถิ่น ชุมชน แลสามารถนำมาประกอบอาชีพได้

[ 01-03-2565 ] Hits:190

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ