ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี