Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานแก่งไก่เขี่ย เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ชม ประกวดกระทงสวยงามทำจากวัสดุธรรมชาติ ประกวดหนูน้อยนพมาศ

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานแก่งไก่เขี่ย เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ชม ประกวดกระทงสวยงามทำจากวัสดุธรรมชาติ ประกวดหนูน้อยนพมาศ

[ 22-11-2566 ] Hits:587

ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลกุดชมภู

 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลกุดชมภู

[ 03-10-2566 ] Hits:638

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566

 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Wet trash can 66{/gallery}

[ 19-09-2566 ] Hits:20

โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี พลังใจเข้มแข็ง

 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี พลังใจเข้มแข็ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ อสม. ญาติผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มผู้พิการทุพพลภาพ ได้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู...

[ 19-09-2566 ] Hits:8

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แก่งไฮ

       แก่งไฮ บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร 9 กิโลเมตร แก่งไฮ เป็นแก่งหิน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ ที่อยู่ในลำห้วยกว้าง ที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร น้ำในลำห้วยกว้าง จะไหลลงสู่แม่น้ำมูล ซึ่งจะสามารถมองเห็นลานหินได้ในฤดูแล้ง และฤดูฝน มีน้ำใสสะอาด มองเห็นลานหินได้สวยงาม มีสภาพเป็นธรรมชาติร่มรื่น...

[ 01-11-2564 ] Hits:2791

แก่งไก่เขี่ย

       แก่งไก่เขี่ย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความสำคัญ แก่งไก่เขี่ย ลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ตั้งขวางลำน้ำมูล ห่างจากแก่ง ไปทางทิศใต้ประมาณ 3,000 เมตรแก่งไก่เขี่ย จะเห็นได้ในหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี

[ 01-11-2564 ] Hits:1532

วัดสระปทุมมาลัย

       วัดสระปทุมมาลัย เป็นวัดราษฎร์ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-11-2564 ] Hits:1296

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู

[ 12-01-2564 ] Hits:134

Error: No articles to display

"ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี

       "ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของตำบลกุดชมภู คือ การตักบาตรข้าวเหนียว ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อน ๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย แบบชนบท และงดงาม

[ 01-03-2565 ] Hits:924

การบริหารจัดการองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชนบ้านดอนสำราญ

       บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู มีภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน ที่สำคัญ เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตร ทำกิจกรรมในด้านการเกษตร การส่งเสริมรายได้เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น เป็นภูมิปัญญาที่ของท้องถิ่น ชุมชน แลสามารถนำมาประกอบอาชีพได้

[ 01-03-2565 ] Hits:945

มอบโล่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ.2562

{gallery}local knowledge teacher{/gallery}

[ 19-04-2562 ] Hits:251

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ