Hot News :
กองคลัง

นางรุ่งทิพย์ ชาวอุทัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มือถือ 099-4594-959

 


 

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวมาลินี แสนทวีสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
มือถือ 095-9435111
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


 


 

พนักงานเทศบาล

นางสาวสุมาลี ไชยชนะ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางวิไลลักษณ์ พรมวัลย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางวรรณิสา สร้อยคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศศิร์ภัทร บุญกอ

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนนทชา ล้อมวงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาววิมลพันธ์ ดวงประภา

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวนันทภัค ทองเกิด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดวงพร จำปา

พนักงานจ้างทั่วไป

จ้างเหมาบริการ

นางสาวรจนา แกพิษ

จ้างเหมาบริการประจำกองคลัง

นางสาวพิมพ์ประภา เสาร์แก้ว

จ้างเหมาบริการประจำกองคลัง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ