กองคลัง

นางรุ่งทิพย์ ชาวอุทัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มือถือ 099-4594-959

 


 

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวมาลินี แสนทวีสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
มือถือ 095-9435111
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางนัทธมน คูณภาค

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

มือถือ 089-7177682
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

พนักงานเทศบาล

นางสาวสุมาลี ไชยชนะ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางวิไลลักษณ์ พรมวัลย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางวรรณิสา สร้อยคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศศิร์ภัทร บุญกอ

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนนทชา ล้อมวงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาววิมลพันธ์ ดวงประภา

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวนันทภัค ทองเกิด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดวงพร จำปา

พนักงานจ้างทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ