Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 3,10 และ 17 [ 07/02/61 ]
ประกาศราคากลางอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 02/02/61 ]
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังบ้านคำเม็ก หมู่ 2 (ซอยป่าชุมชน) [ 13/12/60 ]
ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) [ 13/12/60 ]
ประกาศราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) [ 13/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 6 บ้านหินลาด (สายทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไฮช่วงหนองเบ็ญ) [ 22/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านกุดชมภู [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแสนตอ [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคำเม็ก [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาโครงเหล็กขนาดเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ หมู่ 13 [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งไก่เขี่ย หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ [ 21/08/60 ]
ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ หมู่ 16 บ้านวังดู่ (ช่วงสะพานถนนสถิตนิมานกาล ซอย 1 ถึง สะพาน ทล. 217) [ 18/08/60 ]
ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยซัน หมู่ 16 บ้านวังดู่ (ช่วงถนนสถิตนิมานกาล ซอย 1 ถึง ลำห้วยไผ่) [ 18/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนเจริญ เชื่อม หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา [ 18/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างระบบประปาโครงเหล็กขนาดเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี หมู่ 1 [ 18/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (ซอยพ่อใหญ่ไหว อุ่นเสมอ) [ 17/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (ซอยบ้านแม่แดง อู่ทอง) [ 17/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านโนนเจริญ เชื่อม หมู่ที่ 17 บ้านใหม่นาคลอง [ 17/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านกุดชมภู (เส้นทางป่ าช้าถึงทางสาย) [ 17/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ (สายตรงข้ามบ่อพักสถานีสูบน้ำ) [ 17/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านหินสูง (ทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวหินนางแกะ) [ 17/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ (ทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแก่งหินโด่) [ 16/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย (เส้นทางไปแก่งบ้าน) [ 16/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านยอดดอนชี (สายบ้านช่างเทถึงวัดยอดดอนชี) [ 16/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านดอนไม้งาม (ซอยดอนชี) [ 16/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่ เชื่อม หมู่ 16 บ้านสนามชยั ตำบลโพธิ์ไทร [ 16/08/60 ]
ราคากลางโครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านวังดู่ (เส้นทางไปบ้านยายส้ัน) [ 16/08/60 ]
โครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านโชคอำนวย [ 16/08/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี (ซอยแม่จันทร์ที สายเนตร ) [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย (เส้นข้างวัดบ้านโชคอำนวย) [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ (ซอยฟาร์มวัว) [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ เชื่อม หมู่ 16 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม เชื่อม หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายกลางบ้าน) [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านโนนม่วง (สายกลางบ้านถึงหน้าโรงเรียนบ้านโนนม่วง) [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ 2 บ้านคำเม็ก เชื่อม หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย [ 11/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านวังดู่ (สายถนนสถิตย์นิมานกาล ซอย 1) [ 11/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ (สายโนนดู่) [ 11/08/60 ]
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เชื่อม หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/08/60 ]
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ดอนกรีต หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (เส้นทางเข้าวัดใหม่นาคลอง) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/08/60 ]
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ดอนกรีต หมู่ 6 บ้านหินลาด (เส้นทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไฮ) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/08/60 ]
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ดอนกรีต หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/08/60 ]
โครงการ ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโนนม่วง (เพิ่มเติมจากจุดเดิมถึงภายในหมู่บ้าน) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/08/60 ]
โครงการ ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านกุดชมภู เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/08/60 ]
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายกลางบ้าน) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/08/60 ]
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอนสำราญ (จุดชมวิวเขื่อนริมตลิ่งบ้านดอนสำราญ) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/08/60 ]
ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เชื่อม หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (สายอู่ช่างตี๋) [ 19/07/60 ]
ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดอนหวาย (เส้นรอบบ้านทิศตะวันออก) [ 19/07/60 ]
ราคากลางโครงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (ซอยเกษตรสมบูรณ์) [ 17/07/60 ]
ราคากลางโครงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านดอกไม้งาม (ซอยนายพิบูลย์ สุวรรณกูฏ) [ 17/07/60 ]
ราคากลางโครงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านไผ่ (ต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อจุดเดิมซอยออมทอง) [ 17/07/60 ]
ราคากลางโครงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโชคอำนวย หมู่่ที่ 3 (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) [ 20/06/60 ]
ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจิกน้อย หมู่่ที่ 14 (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) [ 19/06/60 ]
ราคากลางโครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่่ที่ 8 (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) [ 19/06/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองระบาบน้ำ หมู่่ที่ 4 บ้านหินสูง ตำบลกุดชมภู [ 13/06/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 16 บ้านวังดู่ (ช.บ้านอาจารย์ใบเตย) ตำบลกุดชมภู [ 13/06/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 4 บ้านหินสูง (ช.ยายบุญ) ตำบลกุดชมภู [ 13/06/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโชคอำนวย (สายไปสำนักสงฆ์กุดเม็ก) [ 17/02/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านหินสูง เชื่อม หมู่ที่ 16 บ้านวังดู่ [ 10/02/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านกุดชมภู เชื่อม หมูที่ 6 บ้านหินลาด (2) [ 10/02/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านกุดชมภู เชื่อม หมูที่ 6 บ้านหินลาด [ 10/02/60 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดชมภู [ 02/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บานโนนม่วง หมู่ที่ 8 บ้านหินลาด [ 02/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหินลาด [ 02/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหินสูง (สายข้างวิทยาลัยเทคนิคพิบูลฯ) [ 01/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหินลาด (สายทางเข้าวัดแก่งศิลา) [ 01/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายภายในหมู่บ้าน) [ 01/09/58 ]
ราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/08/58 ]
รายงานราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มทางเข้าห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู [ 22/07/58 ]
รายงานราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ [ 22/07/58 ]