Hot News :

สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการน้ำแห่งชาติ ติดตามตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อรองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมถ่ายทำรายการ ของช่องโทรทัศน์NBTเกี่ยวกับการบริหารจัดการผักตบชวาด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ให้ประชาชนดำเนินชีวิต บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าให้ผักตบชวา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำเครื่องจักสาน, ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและทำอาหารสัตว์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เป็นการลดต้นทุนทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมีปลอดภัยต่อคน ต่อพืชต่อสัตว์ ช่วยให้แก้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี

รวมความรู้ วิธีการที่ถูกต้องในการจัดงานพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนา
สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา) วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแก่งศิลา หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ