Print this page
วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 10:08

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงามตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-4521-0989