Hot News :
วันจันทร์, 09 กันยายน 2562 10:00

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อดำเ

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงามตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-4521-0989หมายเหตุขอเปลี่ยนแปลง สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ บ้านแก่งเจริญ ม. 5 เดิม เป็น เทศบาลตำบลกุดชมภูเป็น ศาลากลางบ้านแก่งเจริญ ม. 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ