Hot News :
วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 09:00

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงามตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-4521-0989

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ