Hot News :
วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2560 11:34

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

         เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (..2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว เทศบาลตำบลกุดชมภู มีนโยบายดังนี้

              1. ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก       ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

              2. ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน

              3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง

       4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

              5. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน       และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ