ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 13 มีนาคม 2562. เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์พล ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 ผู้แทนจากกองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนคำเม็กห้วย

เนื่องในโอกาศย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการคำเม็กห้วยไผ่ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

 วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเครือข่ายในผู้นำชุมชน จำนวน 145 คน เดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ จังหวัดเลย

โดยเข้าศึกษาดูงานแห่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในด้านบริหารและจัดการดีเด่นระดับประเทศ

นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปศึกษาดูงานในเขตตำบลเขาแก้ว บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทดำ และมีการบริหารจัดการที่หลากหลาย

ในรูปแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทดำ นับเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการและพึ่งตนเอง ระดับประเทศอีกแห่งหนึ่งใน จังหวัดเลย

โดย นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้กล่าวถึงการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีหลายกลุ่ม
มาศึกษารูปแบบและรับทราบแนวทางนำไปพัฒนาตำบลกุดชมภูให้มีแหล่งเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในชุมชนให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณี

ด้านการบริหารจ้ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (LTC)ศูนย์บูรณาการท้องถิ่นศึกษา การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ (ด้านสังคมสงเคราะห์ )

ศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อให้ได้ร้บความรู้นำมาประยุกค์และพัฒนา ชุมชนต่อไป

 

 ภาพบรรยากาศ พิธีปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด 

กุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 22 
ณ สนามกีฬาบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภูอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

 
 
 

 วันที่18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ได้รับเกรียติจากนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร

เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2562

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ เพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา มีจิตใจสดชื่นแจ่มใส และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้. รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล

นางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

ณ โรงเรียนบ้านกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.เทศบาลตำบลกุดชมภูได้จัดกิจกรรมโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยขบวนพาดเหรดในโครงการ ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู

ได้กล่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และปลูกติคสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ประชาชนในตำบลกุดชมภู

มีหน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ