Hot News :

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.

 วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเครือข่ายในผู้นำชุมชน จำนวน 145 คน เดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ จังหวัดเลย

โดยเข้าศึกษาดูงานแห่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในด้านบริหารและจัดการดีเด่นระดับประเทศ

นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปศึกษาดูงานในเขตตำบลเขาแก้ว บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทดำ และมีการบริหารจัดการที่หลากหลาย

ในรูปแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทดำ นับเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการและพึ่งตนเอง ระดับประเทศอีกแห่งหนึ่งใน จังหวัดเลย

โดย นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้กล่าวถึงการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีหลายกลุ่ม
มาศึกษารูปแบบและรับทราบแนวทางนำไปพัฒนาตำบลกุดชมภูให้มีแหล่งเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในชุมชนให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณี

ด้านการบริหารจ้ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (LTC)ศูนย์บูรณาการท้องถิ่นศึกษา การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ (ด้านสังคมสงเคราะห์ )

ศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อให้ได้ร้บความรู้นำมาประยุกค์และพัฒนา ชุมชนต่อไป

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ