วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561 08:30

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรคห้าและวรรคหก กำหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาเทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13         ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอ  ต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

                                                                      

                      ดังนั้น  เทศบาลตำบลกุดชมภู   จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการในแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 รอบเดือนเมษายน ระยะที่ 2 รอบเดือนตุลาคม ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์  แล้วรวบรวมจัดทำเป็นเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งทำเป็นเอกสารประกอบการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยเช่นกัน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลกุดชมภู  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ