วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561 08:49

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลกุดชมภู

เทศบาลตำบลกุดชมภู มีบทบาทหน้าที่หลักในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลให้เป็นระบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล (good Govarnance)

            คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  เทศบาลตำบลกุดชมภู ฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลกุดชมภู ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความหวังของผู้ร้องเรียนจำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ