Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

     ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู  ตามนัยหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ตผ.0004/ว97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2560 แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฎิบัติแผนด้งกล่าว บัดนี้  เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้งานบริหารวัสดุ ดำเนินไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงขอประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ทราบโดยทั้งกัน

    สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kudchompu.go.th