Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)เลขที่ E004/2558 การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลกุดชมภู จำนวน 18 โครงการ

   ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตตำบลกุดชมภู จำนวน 18 โครงการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

   โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ราคา 173,000 บาท

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านยอดดอนชี เส้นหลังโรงน้ำแข็ง ราคา 378,000 บาท

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านคำเม็ก เส้นบ้านแม่ใหญ่มา 332,000 บาท

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหินสูง สายเชื่อมถนนลาดยางหน้าวัดพุทธรักษา ราคา 221,000 บาท

โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ เส้นบ้านนายถวิล พูลชัย ราคา 53,000 บาท

โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหินลาด สายกลางบ้าน - บ้านพ่อใหญ่วั๋น 290,000 บาท

โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย สายรอบบ้าน ราคา 283,000 บาท

โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโนนม่วง สายถนนข้างวัดอัมพวัน 217,000 บาท

โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านใหม่นาคลอง หมู่ที่ 17 (ซอยอู่ช่างตี๋) ราคา 145,000 บาท

โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ราคา 269,000 บาท

โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่ ซอยนางจุไรพร ราคา 170,000 บาท

โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 (ซอยพ่อโทน) ราคา 109,000 บาท

โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 (ซอยพ่อยูร) 107,000 บาท

โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนจิกน้อย สายกลางบ้าน ราคา 281,000 บาท

โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 15 ราคา 284,000 บาท

โครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านวังคู่ ราคา 238,000 บาท

โครงการที่ 17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 บ้านโนนโพธิ์ สายกลางบ้าน ราคา 281,000 บาท

โครงการที่ 18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา สายกลางบ้าน ราคา 281,000 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 4,112,000 บาท

ผู็สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ

โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 400 บาท

โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 400 บาท

โครงการที่ 4 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 5 ราคาชุดละ 100 บาท

โครงการที่ 6 ราคาชุดละ 300 บาท

โครงการที่ 7 ราคาชุดละ 300 บาท

โครงการที่ 8 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 9 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 10 ราคาชุดละ 300 บาท

โครงการที่ 11 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 12 ราคาชุดละ 100 บาท

โครงการที่ 13 ราคาชุดละ 100 บาท

โครงการที่ 14 ราคาชุดละ 300 บาท

โครงการที่ 15 ราคาชุดละ 300 บาท

โครงการที่ 16 ราคาชุดละ 300 บาท

โครงการที่ 17 ราคาชุดละ 300 บาท

โครงการที่ 18 ราคาชุดละ 300 บาท

ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 พร้อมนำสำเนาเอกสาร การประกอบกิจการมาแสดงในวันซื้อเอกสารด้วย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-204265 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมลได้ทางเว็บไซต์ www.kudchompu.go.th