Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ Eoo๓/๒๕๕๘ การจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง และปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จำนวน ๑๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์

     ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง และปรับปรุงถนนดินหินคลุก จำนวน 12 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

   

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกภายในหมู่บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 179,000 บาท

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลดอกจิก ราคากลาง 215,000 บาท

โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ (สายทางเข้าวัดป่าแก่งเจริญ) ราคากลาง 246,000 บาท

โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 (สายทางสาย) ราคากลาง 474,000 บาท

โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8 ราคากลาง 167,000 บาท

โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 9 บ้านดอนสำราญ (ซอยฟาร์มม้า) ราคากลาง 203,000 บาท

โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 9 บ้านดอนสำราญ (ซอยนายสุวรรณ) ราคากลาง 127,000 บาท

โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกภายในหมู่บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ราคากลาง 48,000 บาท

โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้าน ห้วยไผ่ (เส้นกลาง ซอย 1) ราคากลาง 94,000 บาท

โครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (ซอยอุดมโชค) ราคากลาง 350,000 บาท

โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 17 บ้าานใหม่นาคลอง (ซอยบ้านจ่าสุมิตร) ราคากลาง 124,000 บาท

โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 18 เชื่อม บ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 15 ราคากลาง 224,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ดังนี้

โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 300 บาท

โครงการที่ 4 ราคาชุดละ 500 บาท

โครงการที่ 5 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 6 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 7 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 8 ราคาชุดละ 100 บาท

โครงการที่ 9 ราคาชุดละ 100 บาท

โครงการที่ 10 ราคาชุดละ 400 บาท

โครงการที่ 11 ราคาชุดละ 200 บาท

โครงการที่ 12 ราคาชุดละ 200 บาท

ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลดำบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 9 - 22 เมษายน 2558 พร้อมนำสำเนาเอกสาร การประกอบกิจการมาแสดงในวันซื้อเอกสารด้วย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-204265 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมลได้ทางเว็บไซต์ www.kudchompu.go.th