Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 02/02/61 ]
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30/10/60 ]
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 03/10/59 ]
ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ [ 18/12/60 ]
ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) [ 15/12/60 ]
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30/10/60 ]
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 30/10/60 ]
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/04/59 ]
ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีทาง (e-auction) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกดีเซล (แบบรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)จำนวน 1 คัน [ 26/02/59 ]
ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้านคำเม็กหมู่ที่ 2 [ 01/12/58 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 30/11/58 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 30/11/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหินสูง (สายข้างวิทยาลัยเทคนิค) [ 25/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหินสูง (สายข้างวิทยาลัยเทคนิค) [ 25/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหินลาด (สายทางเข้าวัดแก่งศิลา) [ 25/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (สายกลางบ้าน) [ 25/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (สายทางเข้าวัด) [ 25/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายภายในหมู่บ้าน) [ 25/09/58 ]
การจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มทางเข้าห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู และ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ [ 10/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)เลขที่ E004/2558 การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลกุดชมภู จำนวน 18 โครงการ [ 23/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ Eoo๓/๒๕๕๘ การจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง และปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จำนวน ๑๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์ [ 09/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 [ 17/03/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 12/03/58 ]
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง - รถกระเช้า ชนิดบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน [ 02/02/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ [ 12/01/58 ]
การจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านยอดดอนซี หมู่ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 217 [ 20/10/57 ]
เทศบาลตำบลกุดชมภู ประกาศการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 [ 20/10/57 ]
เทศบาลตำบลกุดชมภู ประกาศการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.2) [ 20/10/57 ]
ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E001/2558 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถายนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ [ 20/10/57 ]
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู [ 09/09/57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้มาติดต่อราชการและอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู [ 09/09/57 ]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 15 โครงการ [ 09/09/57 ]