Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการโชคอำนวยฟันสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูได้เป็นประธานเปิดโครงการโชคอำนวยฟันสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560 โดย นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคอำนวย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพปากและฟันที่ดี ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก เพื่อการเตรียมพร้อมพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอร์โรบิค ปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูได้เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอร์โรบิค ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่ดี ณ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโครงการมีครรภ์มีสุขแม่ลูกแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการมีครรภ์มีสุขแม่ลูกแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์ ได้มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกในครรภ์ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจที่เบิกบาน โดยได้รับการสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา "เยาวชนวัยใส ใส่ใจภัยยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียน ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา "เยาวชนวัยใส ใส่ใจภัยยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียน ปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดทุกชนิด ณ โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัย ทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจที่เบิกบาน เป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่สังคมต่อไป โดย ได้รับการสนับสนุน จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจทันตสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจทันตสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพปากและฟันที่ดี และร่างกาย จิตใจที่เบิกบาน และปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เหมาะสม โดย ได้รับการสนับสนุน เงินงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการศึกษา อบรม เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการศึกษา อบรม เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพและร่างกาย จิตใจที่เบิกบาน และปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เหมาะสม มีความสุขในการใช้ชีวิต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการ ฟ.ฟัน ยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ฟ.ฟัน ยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย นางกมลทิพ สร้อยวิเชียร ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสำราญ ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ในการดูแลสุขภาปากและฟัน และพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมย์ และสติปัญญา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย นางวริศรา โพธิ์งาม ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน และพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. พิธีเปิดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ
 2. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2560
 4. พิธีเปิดโครงการอบรมการอนุรักษ์ขนมไทย เพื่ออนุรักษ์ขนมของไทยและเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน
 5. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 54 ปี
 6. โครงการสร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชนและพิธีมอบเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมรถจักรยานยนต์ระยบหัวฉีด
 7. การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560
 8. พิธีเปิดโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมยาเสพติดและให้ความรู้ ป้องกันภัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับประชาชนในชุมชน
 9. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี
 10. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี
 11. พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้มีสุขภาพชีวิตที่ดี มีการให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2560
 12. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ บ้านยอดดอนชี บ้านดอนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 13. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง
 14. โครงการสร้างชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 รุ่นที่ 2
 15. พิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
 16. พิธีเปิดโครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลอดขยะ เรียนรู้การกำจัดขยะเหลือศูนย์ zero waste @ ubon
 17. ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองและปลูกดอกดาวเรืองหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกุดชมภู และสถานที่ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู
 18. พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู
 19. กิจกรรมเวียนเทียนที่วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
 20. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร