Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล

Share

     ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล โดยอาศัยความตามมาตรา 17(9) และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 252 ข้อ253 ข้อ 254 ข้อ 255 ข้อ 256 ข้อ 257 ข้อ 258 เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ อำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ของตนเองให้ดีขึ้น เทศบาลกุดชมภู จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน