Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

Share

    เทศบาลตำบลกุดชมภู ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ. ศ. 2560 - 2564 ) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปราบปรามประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560โทรศัพท์หมายเลข 0-4544-1398 และ0-4544-1399 หรือ http://www.kudchompu.go.th