Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และมีมติเห็นชอบผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 พร้อมนี้นายอำเภอพิบูลมังสาหารได้ลงนามเห็นชอบแล้วนั้น เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน