Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share

     เทศบาลตำบลกุดชมภู จะดำเนินการติดประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 และจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ในอัตราเดือนละ 800 บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบคำขอขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ