Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือน พฤศภาคม 2558

Share

     เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการหรือทุพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง

 

     เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงขอประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการหรือทุพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ โดยวิธีจ่ายเป็นเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมานี้)