Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17/04/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และผู้ช่วยนายช่างโยธา) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14/03/61 ]
ประกาศเรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 05/03/61 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่องการรับสมัคนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีการศึกษา 2561 [ 05/03/61 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจและรับขึ้นทะเบียนสุนักและแมวภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20/02/61 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19/02/61 ]
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมโครงการทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิื่น [ 08/02/61 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร [ 09/02/61 ]
ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) [ 08/02/61 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 01/02/61 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 25/01/61 ]
ตารางบัญชีแสดงการจัดคนลงสู้ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ ของของเทศบาลกุดชมภู [ 08/01/61 ]
ตารางภาระการใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเทศบาลกุดชมภู [ 08/01/61 ]
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลกุดชมภูและพันงานจ้าง เทศบาลกุดชมภู [ 08/01/61 ]
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ประเภทสามัญ) [ 08/01/61 ]
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล [ 08/01/61 ]
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 08/01/61 ]
คู่มือการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 08/01/61 ]
รายงานสรุปการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ข้อร้องเรียน ประจำปี 2560 [ 05/01/61 ]
คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 05/01/61 ]
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกีบผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 05/01/61 ]
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 05/01/61 ]
รายงานสรุปการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนงทางแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำปี 2560 [ 08/01/61 ]
เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 08/01/61 ]
ประชาสัมพันธ์งบรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) [ 13/12/60 ]
แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2561 [ 13/12/60 ]
ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) [ 12/12/60 ]
ประชาสัมพันธ์การปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 [ 15/11/60 ]
ประกาศราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) [ 12/12/60 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 02/11/60 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [ 01/11/60 ]
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่ หนึ่ง ประจำปี 2560 [ 24/10/60 ]
ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล [ 10/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 09/10/60 ]
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายยทั่วไป (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 05/09/60 ]
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายยทั่วไป ( กองช่าง ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 05/09/60 ]
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายยทั่วไป ( กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 05/09/60 ]
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 05/09/60 ]
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 05/09/60 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 [ 04/09/60 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแพ/เรือท่องเที่ยว [ 01/09/60 ]
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี 2560 [ 24/08/60 ]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยที่สามครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2560 [ 13/08/60 ]
เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 [ 02/08/60 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว สังกัด ฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัด และ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดชมภู [ 31/07/60 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อ คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 [ 20/07/60 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลกุดชมภู [ 31/10/59 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2559 [ 28/10/59 ]
ประกาศอนุมัติให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 28/10/59 ]
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30/09/59 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือ ทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงานคามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือน กรกฎาคม พ. [ 04/07/59 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 [ 03/06/59 ]
คู่มือสำหรับประชาชน พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/04/59 ]
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 09/12/58 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 [ 08/12/58 ]
ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ (คลินิกนอกเวลา) [ 24/11/58 ]
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21/10/58 ]
การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21/10/58 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21/10/58 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21/10/58 ]
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 05/10/58 ]
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร [ 05/10/58 ]
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลกุดชมภู [ 17/09/58 ]
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารของเทศบาลตำบลกุดชมภู [ 01/09/58 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงานตามนโบายของรัฐบาล ประจำเดือน กันยายน พ. [ 01/09/58 ]
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 03/08/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลกุดชมภู [ 14/07/58 ]
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอพิบูลมังสาหาร ประจำปี 2558 [ 13/07/58 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนกรกฎาคม [ 01/07/58 ]
ขอเชิญ สมาชิกองค์กรเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร [ 25/06/58 ]
เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจัดเตรียมโลหิตไว้สำหรับยามฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ [ 23/06/58 ]
เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ [ 19/06/58 ]
เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 10/06/58 ]
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 09/06/58 ]
แจ้งเตือนระวัง นายหน้าจัดหางานเถื่อนหลอกลวงไปทำงานบนเรือประมงทะเล [ 08/06/58 ]
เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 [ 03/06/58 ]
เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเพิ่มระดับน้ำเขื่อนปากมูล [ 22/05/58 ]
การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล [ 19/05/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติได้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานบริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 14/05/58 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือน พฤศภาคม 2558 [ 01/05/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานบริหาร [ 23/03/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 20/03/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 09/03/58 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 09/03/58 ]
แบบฟอร์มคำร้อง ขออนุญาตทำการโฆษณา โดยปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว [ 09/09/57 ]
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 09/09/57 ]
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบลกุดชมภู เรื่องการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 09/09/57 ]
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบกิจการจะต้องขออนุญาตต่อเทศบาลตำบล [ 09/09/57 ]