Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ขึ้นบน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

     ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำ รายงานสรุปการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนงทางแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

       เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ที่มีเรือ แพ กระชังปลาหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆทั้งในลำน้ำและริมตลิ่งแม่น้ำมูล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ไม่ให้ได้รับความเสียหาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

    เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงามตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

   สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู หรือ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4544-1398 และ0-4544-1399 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kudchompu.go.th/ 

   ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ. ศ. 2560 - 2564 ) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปราบปรามประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560โทรศัพท์หมายเลข 0-4544-1398 และ0-4544-1399 หรือ http://www.kudchompu.go.th

       เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงามตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู หรือ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4544-1398 และ0-4544-1399 หรือ http://www.kudchompu.go.th

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแพ/เรือท่องเที่ยว ด้วยอำเภอพิบูลมังสาหารได้รับแจ้งจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำแม่น้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างก่อนที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ใช้บังคับตแจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

    ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการแพ/เรือท่องเที่ยว เป็นไปตามคำสั่ง คสช. ท่านจึงต้องดำเนินการตามรายละเอียดของเอกสารนี้....

 
 
Powered by Phoca Download