Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

      เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว สังกัด ฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัด และ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

       ตามที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบแช่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 6-18 กรกฎาคม 2560 นั้น

      บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

     ด้วยเทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่งผู็บริหารงานทั่วไป 6 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-26 ตุลาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานภูจองนายอย และจะดำเนินการสรรหาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลืกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับคำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ได้มีการให้มีการสมัคคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับคำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 31 นสิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี แล้วนั้น...

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดชมภู สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4520-4168 ต่อ 15 หรือ ทางเว็บไซด์เทศบาลตำบลกุดชมภู www. Kudchompu.go.th

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ ตามกรอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ( พ.ศ. 2558 -2560 ) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัด งานบริหารบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ โทร /โทรสาร 0-4585-2451

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติได้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานบริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานบริหาร อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 9 และข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

ตามประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตามที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบแช่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2558 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
 
Powered by Phoca Download