Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

    ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู  ตามนัยหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ตผ.0004/ว97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2560 แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฎิบัติแผนด้งกล่าว บัดนี้  เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้งานบริหารวัสดุ ดำเนินไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงขอประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ทราบโดยทั้งกัน

    สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kudchompu.go.th

      ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบได้  เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงขอรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  2561 ดังปรากฎามเอกสารมี่แนบท้ายมานี้...

     งานพัสดุและทรัพสิน กองคลัง ขอรายงานการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ว่าได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผลปรากฎว่าไม่มีร้องเรียนแต่อย่างใด

     ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกดีเซล (แบบรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)จำนวน 1 คัน ราคา 2,190,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2559 พร้อมสำเนาเอกสารการประกอบกิจการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th / เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudchompu.go.th

 
 
Powered by Phoca Download