Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ขึ้นบน

เทศบัญญัติ

      เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      ตามที่สภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และมีมติเห็นชอบผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 พร้อมนี้นายอำเภอพิบูลมังสาหารได้ลงนามเห็นชอบแล้วนั้น เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับสภาเทศบาลตาบลกุดชมภู ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ได้มีมติรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 และในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออำเภอพิบูลมังสาหาร ที่ อบ 0023.22/2727 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2558 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

     เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

 
 
Powered by Phoca Download