Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นางวริศรา โพธิ์งาม
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
         
 
 
 
 
นางยุคนธร ทรารมย์ 
 
นางจรินทร์ทิพย์ พันนาภพ
 
 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
         
         
พนักงานเทศบาล
 
นางสาวไพรพรรณ สว่างวงษ์
นางสุทิสา อุดด้วง
นางมยุรา โมกข์ศาสตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
     
-ว่าง-
นางสาวรุ่งนภา พละพงค์
นางสาวกฤษณา หม้อมณี
นักวิชาการสาธารณชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
     
นางนงลักษณ์ บุญพา
นายชวภณ มูลวงษ์
นายราชันย์ รักผลดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ชำนาญงาน
     
   
นายธนพิสิฐ สนใจ
   
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
   
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป
 
นายวชิรวิทย์ ธนวัฒน์กิจโภคิน
นางสาวนันทิยา บุญราม
นางสาวจันทร์นภา จันดก
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
     
นางสาวนุ๊ก เรือนเจริญ
นางรุ่งฤดี สนใจ
นางสาวนันทนา แวดระเว
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
     
นางสาวยุวดี แก้ววงษา
นางสาวสุพัตรา หอมดี
นางสาวสุมาลี พูลทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร
     
นางสาวนิภาพร ศิริพันธ์ุ
นายพนากร ประดับวงศ์
นายประชา บุญครอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์
     
นายอวิรุทธ์ เรือนสิงห์
นายสายสิทธิ์ บุญเติม
นายสุภาพ จันทร์คำ
พนักงานวิทยุ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
พนักงานประจำรถดับเพลิง
     
นายอรรถพล บุญเติม
นายสมัย มั่นจิตร
นายวิเชียร จันทรง
พนักงานประจำรถดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานประจำรถขยะ
     
นายมนศักดิ์ เสาขวัญ
นายประมวล เย็นพรม
นายวรรณี สุโภภาค
พนักงานขับรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
     
 
นายแก้ว วิชามูล
นายสมปอง ธิตะสาร
นางอรุณ ลาภเย็น 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
พนักงานตกแต่งสวน
แม่บ้าน 
     
   
นางดาวัลย์ ผิวเหลือง
   
แม่บ้าน
   
     
     
เวชกรฉุกเฉิน 1669
     
 
 
นายเสกสรร ล้อมวงค์
นายวิเศษ ผาสุข 
นายวีรวัฒน์ ประสาทศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
เวชกรฉุกเฉิน 1669
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
เวชกรฉุกเฉิน 1669
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
เวชกรฉุกเฉิน 1669
     
 
 
สิบเอกธงไชย ศิริพันธ์
นายสุริยะ พิมพ์ทอง
นายดาวเรือง บุญลา 
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
เวชกรฉุกเฉิน 1669
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
เวชกรฉุกเฉิน 1669
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
เวชกรฉุกเฉิน 1669