Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางไพริน พรหมดี
 
ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
     
หัวหน้าฝ่าย
         
 
 
 
 
-ว่าง-
 
-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
         
         
พนักงานเทศบาล
     
นางสาวสุมาลี ไชยชนะ
นางวิไลลักษณ์ พรมวัลย์
นางสาวยุพาพร เรือนเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ
     
 
นางเบญจวรรณ แสงประจักษ์
นางสาววรรณิสา ปัตะวงษ์
 
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
 
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป
     
นางสาวนนทชา ล้อมวงศ์
นางสาววิมลพันธ์ ดวงประภา
นางสาวศศิร์ภัทร บุญกอ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
     
 
นางสาวนิตยา ทองเกิด
นางสาวดวงพร จำปา
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานทั่วไป