Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางเพ็ญศรี เถาว์โท
 
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
     
พนักงานเทศบาล
     
-ว่าง-
นางสาวลินรัตน์ ศิริธนัทพงศ์
นางสาวฤทัยรัตน์ นัยพัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครู
ครู
     
นางธัญพร ลวดทรง
นางวิไลวรรณ ทองจันดา
นางพิศมัย พิลารักษ์
ครู
ครู
ครู
     
นางกมลทิพย์ สร้อยวิเชียร
นางมนต์ฤทัย สุขสำราญพงค์
นางสาวดรุณี แซ่โง้ว
ครู
ครู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป
     
นางสาวอมารัตน์ สดสุข
นางบุญหลาย พัดเย็น
นางธนวรรณ พรมดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสลิตา แสนทวีสุข
นางสาวพัชราภรณ์ ยศโสธร
นางสาวกาญจนา กูดทา
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
นางสาวกิตติยาภรณ์ สีแสด
นางสาวนวลจันทร์ บัวใหญ่
นางจิณกร ตินะรักษ์
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
นางสาวเบญจวรรณ บุญล้อม
นางชลชญา ผาสุขฐากูร
นางสาวนันทนิตย์ คำใส
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
นางสาวมนฤทัย รามอาษา
นางสาวนิภาพร บุญล้อม
 
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป (ดูแลห้องสมุด)