Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
สภาเทศบาล
 
 
 
 
นายนิยม สายเสนา
 
ประธานสภาเทศบาล
         
 
 
 
  ดร.สิริพร แสนทวีสุข   นางเพ็ญศิริ มุขสมบัติ  
  รองประธานสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล  
         
         
สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายไพรัตน์ เผ่าภูร
นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ
นายสัมฤทธิ์ เหมพนัคร์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายประสงค์ แพทย์เพียร
นายปัญญา แพงเหล่า
นายพานิช พลศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายสัญญา เรืองถาวรกุล
นายอัครวิชญ์ อาจหาญ
- ว่าง -
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล