Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (ซอยพ่อใหญ่ไหว อุ่นเสมอ)

Share

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (ซอยพ่อใหญ่ไหว อุ่นเสมอ) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 101,000 บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 101,000 บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู