Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ราคากลางโครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่ เชื่อม หมู่ 16 บ้านสนามชยั ตำบลโพธิ์ไทร

Share

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่ เชื่อม หมู่ 16 บ้านสนามชยั ตำบลโพธิ์ไทร ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 99,000 บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 99,000 บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู