Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ 2 บ้านคำเม็ก เชื่อม หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ 2 บ้านคำเม็ก เชื่อม หมู่ 14  บ้านโนนจิกน้อย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ 546,000 บาท  ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 546,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู