Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ดอนกรีต หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (เส้นทางเข้าวัดใหม่นาคลอง) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Share

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (เส้นทางเข้าวัดใหม่นาคลอง) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ 348,000 บาท  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที 1 สิงหาคม 2560 ราคากลาง 348,000 บาท